Ons wereldje

 

Een kleine school met een groot hart!

 

School logo Ons wereldje

 

Je mag zijn wie je bent
en zoals je bent
met je fouten en gebreken
om te kunnen worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je
nog niet kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.

A.A. Terruwe 

 

 

Jaarthema

 

0pdrachtverklaring voor de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee.

 

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Mt 25,40

De historische kern van onze organisatie bestaat uit scholen die opgericht werden door de zusters
Annuntiaten van Heverlee.

Drie inspiratiebronnen liggen aan de basis van hun onderwijswerk en religieus leven: de
apostolische uitstraling van pastoor De Clerck, de pedagogische visie van priester Temmerman en de
mariale spiritualiteit van Johanna van Frankrijk. Pastoor De Clerck begon in 1787 met enkele gelovige
jonge vrouwen een armenschool voor meisjes in Veltem. Een eeuw later zette priester Temmerman
zusters Annuntiaten in bij de stichting van een school in Leuven – Heverlee. Het Heilig-Hartinstituut
wilde de kansen van meisjes uit de lagere middenklasse verhogen via een beter afgestemd en
betaalbaar onderwijs- en vormingsaanbod. De Annuntiaten van Heverlee stelden zich zo ten dienste
van de samenleving geïnspireerd door de dienstbare houding van Maria in het evangelie. Nieuwe
scholen werden gesticht: lagere scholen in de Brabantse periferie, secundaire scholen in Limburg en
het Brusselse, een expansieproces dat door het Schoolpact en de democratisering van het onderwijs
werd aangewakkerd. De opvoedingsstijl van de Annuntiaten in dit scholennetwerk putte elementen
uit die rijke onderwijstraditie. Zij werd in 1994 geëxpliciteerd in een opvoedingsproject en
samengevat in het motto “Het gezag van het hart doet wonderen”.

Gedurende de laatste tien jaar hebben meerdere scholen van andere congregaties en van het
aartsbisdom zich bij onze groep aangesloten. Deze schaalvergroting schept mogelijkheden om
efficiënt in te spelen op nieuwe uitdagingen in een snel evoluerend onderwijslandschap.

Ook deze scholen brengen een rijke geschiedenis mee van engagement voor jongeren. Elke school
heeft zo een eigen verhaal te vertellen. Wat ons bindt in al deze verhalen is ons geloof in onderwijs en
opvoeding als weg tot emancipatie van de mens en tot humanisering van de wereld.
Ook vandaag verwacht de samenleving veel van onze scholen. Wat mag ze verwachten?
Welke opdracht zien wij voor onszelf

Door het aanbieden van kwaliteitsonderwijs

Onze kerntaak heet nog steeds “onderwijzen” en we noemen onszelf van oudsher “leerkracht”.
Geleidelijk aan ontstonden nieuwe namen voor nieuwe aspecten van deze kerntaak. Zo zijn we naast
lesgever ook gids in het leerproces van leerlingen. We zijn vakdeskundige en ook coach van een
groep jongeren. Dit ruime takenpakket vraagt blijvende investering in vakbekwaamheid,
ontwikkeling van kennis en vaardigheden, permanente vernieuwing van het didactisch handelen en
flexibiliteit in het omgaan met diverse groepen. Permanente professionalisering van alle
medewerkers is dus een blijvend aandachtspunt.
We willen immers dat elk kind en elke jongere uitgedaagd wordt om met de eigen talenten aan de
slag te gaan, kansen krijgt om te groeien in zijn persoonlijk levensproject en te zoeken naar zijn
specifieke bijdrage aan de samenleving.
De klastitularis heeft in dit proces een bijzondere opdracht als verantwoordelijke voor de klasgroep.

… in een schoolcultuur die het goede bevestigt …

Dit alles in groep beleven schept tal van mogelijkheden. Eigen talenten ontdekken en ontwikkelen
lukt enkel in de ontmoeting met de andere en in de waardering van de verschillen.
Zoals de samenleving is ook de school een kruispunt van diverse culturen en tradities.
In dialoog willen we elkaar beter leren kennen en vertrouwen opbouwen tussen alle partners in en
rond de school. Zo ontdekken we de rijkdom van andere tradities en verdiepen we de eigen
identiteit. Dat geeft iedereen kansen om te groeien in samenleven en in het onderscheiden van wat
al dan niet van belang is in de eigen opgebouwde overtuigingen.
Om dit waar te maken willen we een lerende organisatie zijn.
We geloven dat ook ons eigen leerproces gebaat is met een cultuur die het goede bevestigt en het
expliciet waardeert. Daarom is het sanctie-arm karakter van onze scholen gefundeerd op een
gemeenschappelijke overtuiging: het gezag van het hart doet wonderen.

… groeien we in verbondenheid.

Vanuit onze traditie worden we opgevorderd om elkaar meer te bieden dan een zakelijk
partnerschap. We willen een empatische organisatie zijn die zorg draagt voor al haar mensen, en
vanuit een groot hart de inspanningen daartoe niet beperkt tot wat regelgeving ons voorschrijft.
We geloven trouwens dat we zelf pas ten volle mens kunnen worden door het overstijgen van wat van
buiten af wordt opgelegd.

In onze scholen scheppen we ruimte om met elkaar de dialoog over zingeving aan te gaan. De
boodschap van Jezus Christus is daarbij onze eerste inspiratiebron. Deze dialoog willen we voeren
met respect voor de persoonlijke zoektocht van mensen en met waardering voor de inbreng van
andere tradities. Op deze wijze willen we groeien in verbondenheid met elkaar, met de natuur en met wat ons als
mensen overstijgt.

Wij zijn een loyale partner binnen het katholiek onderwijs en onderschrijven zijn opdrachtverklaring.

Vooruitblik

Geen evenementen

Kalender

Januari 2022
Z M D W D V Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31